Biographies

From DiVersions
Revision as of 15:22, 3 October 2019 by Femkej (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


Biographies / Biographies / Biografieën

Rahel Aima

is a writer and editor based between Brooklyn and Dubai, and a contributing editor at The New Inquiry.

est une écrivaine et rédactrice basée à Brooklyn et Dubaï, et conseillère de rédaction à The New Inquiry.

is schrijver en redacteur, gevestigd tussen Brooklyn en Dubai. Ze is redacteur van en levert bijdragen aan The New Inquiry.


Z. Blaće

was born 1976 in Čapljina/Socialist Federative Republic of Yugoslavia, (in+)consistently working (in-)between fields of contemporary culture and arts, digital technology and media, community sports and activism — by cross-pollinating queer perspectives and commoning practices... Z. co-founded Multimedia Institute/MaMa in Zagreb, researched generative media, software art, streaming aesthetics, operating systems, net tools/technologies, but also QueerSport as tensions between normativity and queer expressions and instigated critical and creative sport/ccSPORT as trans-local connective. http://Z.Blace.name/

est né en 1976 à Čapljina/République fédérative socialiste de Yougoslavie, travaillant (in+)constamment entre les domaines de la culture, des arts contemporains, de la technologie et des médias numériques, des sports communautaires et de l'activisme - en croisant les perspectives et les pratiques queers communes... Z. a co-fondé le Multimedia Institute/MaMa à Zagreb, a fait des recherches sur les médias génératifs, l'art logiciel, l'esthétique du streaming, les systèmes d'exploitation et les outils/technologies réseau. Avec QueerSport, Z. regarde aux tensions entre normativité et expressions queer en suscitant un sport critique et créatif / ccSPORT comme connectif translocal. http://Z.Blace.name/

is actief op meerdere domeinen: cultuur, activisme, media en sport. Hij heeft een achtergrond in media, kunst en design en een affiniteit met vrije cultuur. Hij maakt video- en installatie kunst maar ook generatieve media, net art en computer game art. Op dit moment speelt zijn praktijk zich vooral af op het gebied tussen sport en media. Zijn onderzoek richt zich op QueerSport en de spanningen tussen sportnormativiteit en queer uitdrukkingsvormen. http://Z.Blace.name/


Anaïs Berck

is a tree greffier. She invented the word in order to integrate her activities as a nature guide, writer, artist-programmer and practitioner of meditation. Anaïs likes to explore the presence of and care for flora in the physical world, as well as in the digitized world. By combining sensorial and technical tools, she gives form to stories that live where the physical and the virtual meet.

est une greffeuse d'arbres. Elle a inventé le mot afin d'intégrer ses activités de guide nature, d'écrivaine, d'artiste-programmeuse et de praticienne de la méditation. Anaïs aime explorer la présence de la flore, en prendre soin soit dans le monde physique, mais aussi dans le monde numérique. En combinant des outils sensoriels et techniques, elle donne forme à des histoires qui vivent là où le physique et le virtuel se rencontrent.

is een boomgreffier. Ze heeft het woord uitgevonden om haar activiteiten als natuurgids, schrijfster, kunstenaar-programmeur en beoefenaar van meditatie te integreren. Anaïs verkent graag de aanwezigheid van en zorg voor flora in de fysieke wereld, maar ook in de gedigitaliseerde wereld. Door het combineren van zintuiglijke en technische hulpmiddelen geeft ze vorm aan verhalen die zich op de grens van het fysieke en het virtuele afspelen.


Martin Campillo

took part in the DiVersions worksession in 2016 and developed with Marie Lecrivain the concept for 'Collection of uncertainties'.

a participé à la session de travail DiVersions en 2016 et a développé avec Marie Lecrivain le concept de 'Collection des incertitudes'.

nam deel aan de DiVersies werksessie in 2016 en ontwikkelde met Marie Lecrivain het concept voor 'Collectie van onzekerheded'.


Cristina Cochior

is a researcher and designer working in the Netherlands. With an interest in automation practices, disruption of the interface and peer to machine knowledge production, her practice consists of research investigations into technical and bureaucratic knowledge sharing systems. http://randomiser.info/

chercheuse et designer travaillant aux Pays-Bas. Elle s'intéresse aux pratiques d'automatisation, à la perturbation de l'interface et à la production de connaissances de pair à machine, sa pratique consiste en des recherches sur les systèmes de partage des connaissances techniques et bureaucratiques. http://randomiser.info/

is een onderzoekster en ontwerpster met interesse in automatiseringspraktijken, en manieren om met interfaces en peer-to-machine-kennisproductie te experimenteren. Haar praktijk bestaat uit onderzoek naar technische en bureaucratische kennisuitwisselingssystemen. http://randomiser.info/


Sara Kaerts

is 'Diversity' staff member at the Werkplaats immaterieel erfgoed. She cares for the richness and abundance of immaterial heritage practices, and attends to the multiplicity of signs and voices in its daily practice.

est membre du personnel à Werkplaats immaterieel erfgoed. Elle prête attention à la richesse et l'abondance des pratiques du patrimoine immatériel et veille à la multiplicité des signes et des voix dans sa pratique quotidienne.

is stafmedewerker bij de Werkplaats immaterieel erfgoed. Ze weet als geen ander wat het begrip diversiteit in praktijk betekent. Bewaakt de rijkdom en veelheid aan immaterieel-erfgoedpraktijken, -insteken en -stemmen in de dagelijkse werking.


Phil Langley

is an architect and ‘computational designer’ from London. Phil develops critical approaches to technology and software used in architectural practice and more generally for spatial design. Phil developed a number of software prototypes that show how software mediates in design.

est architecte et designer informatique basé à Londres. Phil développe des approches critiques de la technologie et des logiciels utilisés dans la pratique architecturale et plus généralement pour la conception spatiale. Phil a développé un nombre de prototypes de logiciels qui montrent comment le logiciel joue un rôle de médiateur dans la conception.

is een architect en ‘computational designer’ uit Londen. Phil ontwikkelt kritische benaderingen van technologie en software die gebruikt wordt in de architectuurpraktijk en meer algemeen voor ruimtelijk ontwerp. Phil ontwikkelde een aantal software prototypes die laten zien hoe software bemiddelt in design.


Marie Lecrivain

is based between Brussels and Belfort. After graduating in Cultural Studies at KU Leuven and Editorial Design at erg, Brussels, she works in collaboration with cultural institutions. Her interests include exploring the links between art and publishing practices, heritage collections and on-line/on-site research & mediation tools.

est basée entre Bruxelles et Belfort. Diplômée en Cultural Studies à la KU Leuven et Design Éditorial à l'erg, Bruxelles, elle travaille en collaboration avec différentes institutions culturelles. Elle s'intéresse aux liens entre pratiques artistiques et édition, les collections patrimoniales et leurs modes de médiation.

werkt met instellingen rond kunst, design, publiceren en erfgoed. Ze studeerde af aan de Faculteit der Kunsten van de KU Leuven met een MA in Culturele Studies in 2016 en met een Master in Redactionele Vormgeving aan de erg. Haar interesse gaat onder meer uit naar het verband tussen kunst en uitgeverspraktijken, erfgoedcollecties en on-line/on-site onderzoek en tools voor mediatie.


Nicolas Malevé

is a visual artist, computer programmer and data activist, who lives and works between Brussels and London. Nicolas is currently working on a PhD thesis on the algorithms of vision at the London South Bank University in collaboration with The Photographers' Gallery.

est un artiste visuel, programmeur informatique et un activiste des données, qui vit et travaille entre Bruxelles et Londres. Nicolas est actuellement en thèse de doctorat sur les algorithmes de la vision à la London South Bank University en collaboration avec The Photographers' Gallery.

is beeldend kunstenaar, computer programmeur en data-activist. Op dit moment woont en werkt hij tussen Brussel en Londen aan een onderzoek naar hoe en waarom machinale normen over ‘kijken’ in Computer Vision algoritmes worden geïmplementeerd.


Zoumana Méïté

is a performer and theatre-maker based in Brussels with a practice in artistic research, dramaturgy and improvisation. He concluded the post-master programme in a.pass, advanced performance and scenography studies. In his performances he moves with radio-waves, ink-drops and the memories of his own body.

est performeur, metteur en scène basé à Bruxelles avec une pratique dans la recherche artistique, la dramaturgie et l'improvisation. Il a finalisé le programme post-master à a.pass, ’advanced performance and scenography studies’. Dans ses performances, il bouge avec les ondes radio, les gouttes d'encre et les souvenirs de son propre corps.

is een performer, acteur en theatermaker die in Brussel woont en werkt. Zijn praktijk omvat dramaturgie, improvisatie en artistiek onderzoek. Hij rondde het post-master programma af in a.pass, advanced performance and scenography studies. In zijn voorstellingen werkt hij met radiogolven, inktdruppels en de herinneringen van zijn eigen lichaam.


Mia Melvær

is a Norwegian visual artist working at the intersection of sculpture, technology and ways of archiving. With an hands-on approach to in-between materials and with or without a variety of collaborative constallations she is often translating forth and back between the material and digital world. As a founding member of the Brussels-based collective Just for the Record, she also investigates how gender is narrated in the way history gets written, sung and shouted.

est une artiste plasticienne norvégienne qui travaille à l'intersection de la sculpture, la technologie et les méthodes d'archivage. Avec une approche pratique des matériaux intermédiaires avec ou sans une variété de constellations collaboratives, elle traduit souvent l'aller-retour entre le monde matériel et numérique. En tant que membre fondatrice du collectif bruxellois Just for the Record, elle s'intéresse également à la façon dont le genre est raconté dans la façon dont on écrit, chante et hurle l'histoire.

is beeldend kunstenaar, voornamelijk gevestigd in Brussel en gedeeltelijk in Noorwegen. Haar praktijk houdt het midden tussen beeldhouwkunst en installaties en verkent het kruispunt tussen technologie, materialiteit en manieren van opname of archivering. Met een speciale interesse in queer- en feministische archieven en hun kruisbestuiving met cyberspace, beweegt haar werk zich tussen hands-on sculpturale productie en het assembleren van stukjes tekst om narratieve patchworks te creëren. Samen met het collectief Just For The Record brengt Mia de vertegenwoordiging van gender in nieuwe media onder de aandacht, meer bepaald in nieuwe schrijf-gemeenschappen zoals Wikipedia.


Martino Morandi

researches at the intersections between technology, politics and art. His interests and projects articulate around the material conditions of technologies and their genealogies, using non-hegemonic paradigms like conviviality, semi-efficiency, dys-functioning. He collaborates with LAG in Amsterdam and Constant in Bruxelles.

fait des recherches à l'intersection de la technologie, la politique et l'art. Ses intérêts et projets s'articulent autour des conditions matérielles des technologies et de leurs généalogies, utilisant des paradigmes non hégémoniques comme la convivialité, la semi-efficacité, le dysfonctionnement. Il collabore avec LAG à Amsterdam et Constant à Bruxelles.

onderzoekt op het snijvlak van technologie, politiek en kunst. Zijn interesses en projecten zijn toegespitst op de materiële condities van technologieën en hun genealogie, waarbij hij gebruik maakt van niet-hegemonische paradigma's als convivialiteit, semi-efficiëntie, en disfunctie. Hij werkt samen met LAG in Amsterdam en Constant in Brussel.


Elodie Mugrefya

is co-responsible for artistic research & project development at Constant. She is interested in the issues surrounding the procedures for disseminating, passing on and maintaining knowledge, customs and beliefs.

est co-responsable de la recherche artistique et du développement de projets chez Constant. Elle est intéressée par les questions qui entourent les procédures de dissémination, de passation et de maintien de savoirs, coutumes et croyances.

is mede-verantwoordelijk voor artistiek onderzoek en project ontwikkeling by Constant. Zij is geïnteresseerd in de problematiek rond de procedures voor het verspreiden, overdragen en onderhouden van kennis, tradities en overtuigingen.


Michael Murtaugh

is a computer programmer who researches community databases, interactive documentaries and tools for new forms of online reading and writing. He contributes to projects such as Scandanavian Institute for Computational Vandalism and Active Archives, is a member of Constant and involved in Piet Zwart Media Design where he teaches at the Experimental Publishing Masters course. http://automatist.org

est un programmeur en informatique qui recherche des bases de données communautaires, des documentaires interactifs et des outils pour de nouvelles formes de lecture et d'écriture en ligne. Il contribue à des projets tels que le Scandanavian Institute for Computational Vandalism et Active Archives, est membre de Constant et impliqué dans Piet Zwart Media Design où il enseigne dans le cadre du cours Experimental Publishing Masters. http://automatist.org

is een computerprogrammeur die onderzoek doet naar community databases, interactieve documentaire en tools voor nieuwe vormen van online lezen en schrijven. Hij draagt bij aan projecten zoals Scandanavian Institute for Computational Vandalism en Active Archives, is lid van Constant en als docent betrokken bij het Experimental Publishing Traject van de Media Design Master aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam. http://automatist.org


Colm O'Neill

is a designer and researcher working in Carlow (IE) Rotterdam (NL) and Brussels. His work is concerned with mediations of digital literacy through graphical, user and programmatic interfaces. The research and practice that result follow the ideals of free and open source development models.

est un designer et chercheur travaillant à Carlow (IE) Rotterdam (NL) et Bruxelles. Son travail porte sur la médiation de la culture numérique par le biais d'interfaces graphiques, utilisateur et programmatiques. La recherche et la pratique qui en résultent suivent les idéaux des modèles de développement libres et open source.

is ontwerper en onderzoeker en werkt in Carlow (IE) Rotterdam (NL) en Brussel. Zijn werk houdt zich bezig met de mediatie van digitale geletterdheid via grafische, gebruikers- en programmatische interfaces. Het onderzoek en de praktijk die daaruit voortvloeien, zijn gebaseerd op de ideëen van vrije en open source ontwikkelingsmodellen.


Kris Rutten

studeerde kunstgeschiedenis en vergelijkende cultuurstudies en is op dit moment werkzaam als professor aan de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent.

a étudié l'histoire de l'art et 'comparative cultural studies' et travaille actuellement comme professeur au Département d'études pédagogiques de l'Université de Gand.

studied art history and comparative cultural studies and is currently working as a professor at the Department of Educational Studies at Ghent University.


Femke Snelting

develops research projects at the intersection of feminisms, design and free software. In various constellations she explores how digital tools and cultural practices might co-construct each other. She is member of Constant. http://snelting.domainepublic.net/

développe des projets de recherche à la croisée du féminisme, du design et des logiciels libres. Dans de différentes constellations, elle explore comment les outils numériques et les pratiques culturelles peuvent se co-construire mutuellement. Elle est membre de Constant. http://snelting.domainepublic.net/

ontwikkelt onderzoeksprojecten op het snijvlak van feminisme, design en vrije software. In verschillende constellaties verkent ze hoe digitale tools en culturele praktijken elkaar kunnen co-construeren. Ze is lid van Constant. http://snelting.domainepublic.net/


Saskia Willaert

is in charge of the collection of African instruments at the Musical Instruments Museum in Brussels.

est responsable de la collection d'instruments africains au Musée des Instruments de Musique à Bruxelles.

is verantwoordelijk voor de collectie Afrikaanse instrumenten in het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel.